Privacy

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek respecteert de privacy van haar cliënten en websitebezoekers. Wij dragen zorg voor vertrouwelijke behandeling van persoonsgegevens die u ons verschaft en verwerken deze in overeenstemming met de eisen die de Algemene Verordening Gegevensbescherming stelt.

Persoonsgegevens die wij verwerken

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek verwerkt persoonsgegevens over u die u ons mondeling, via een intakeformulier of via het contactformulier op de website doorgeeft. Het gaat om de volgende gegevens:

voor- en achternaam, adres, telefoonnummer, e-mailadres en geboortedatum

Meldt u zich aan als vrijwilliger, dan vragen wij u in een later stadium uw BSN.

Meldt u zich aan aan als mantelzorger, dan verwerken wij ook de gegevens van degene voor wie u zorgt, waarbij u toestemming van deze persoon heeft gekregen om deze gegevens te verstrekken. Hierbij vragen wij u ook de relatie tot deze persoon en het ziektebeeld. Om onze diensten te kunnen verlenen vragen wij u, indien nodig om BSN en gegevens zorgverzekering van degene die zorg ontvangt.

Naast gewone gegevens verwerken wij ook bijzondere persoonsgegevens en/of gegevens van gevoelige aard. Het gaat hierbij om de volgende gegevens:

 • gegevens over uw zorgsituatie
 • gegevens over uw gezondheid
 • financiële gegevens
 • medische gegevens

Doelen van gegevensverwerking

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek verwerkt persoonsgegevens wanneer wij hier een wettelijke grondslag voor hebben. De relevante wettelijke grondslagen zijn: toestemming, overeenkomst en het voldoen aan een wettelijke verplichting. De hierboven genoemde persoonsgegevens of een deel daarvan gebruiken wij voor de volgende doelen:

 • aanmelding mantelzorger en degene die zorg ontvangt
 • aanmelding vrijwilliger
 • aanvraag en inzet vrijwilliger ter ondersteuning  van de mantelzorger
 • inschrijving cursus of ander aanbod
 • aanvraag CIZ-(her)indicatie
 • aanvraag (her)indicatie Zorgverzekeringswet
 • aanvraag PGB
 • aanvraag professionele zorg
 • aanvraag hulpmiddelen
 • aanvraag voorzieningen Wet maatschappelijke ondersteuning
 • contact met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- en dienstverleners, gemeente, SVB,
 • CAK of andere instanties binnen het kader van de opdracht. 

Delen met derden

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek deelt geen persoonsgegevens met derden, behalve als:

 • dit nodig is voor uitvoering van afgesproken werkzaamheden
 • wij moeten voldoen aan een wettelijke verplichting
 • bevoegde instanties daarom vragen in verband met uitvoering van hun wettelijke taak

Toestemmingsverklaring

Maakt u gebruik van de diensten van Mantelzorg Gooi & Vechtstreek?

Dan hebben wij voor het verder verwerken van algemene en bijzondere persoonsgegevens uw toestemming nodig. Daarom zullen wij, in die gevallen waar dit nodig is,  u vragen om een toestemmingsverklaring te ondertekenen.

Als de door u verstrekte gegevens betrekking hebben op degene voor wie u zorgt, dan hebben we ook zijn of haar toestemming nodig. U ondertekent dan samen de toestemmingsverklaring. Is degene voor wie u zorgt jonger dan zestien jaar? Dan ondertekent u zelf de toestemmingsverklaring, mits u wettelijk vertegenwoordiger bent. Bijzondere persoonsgegevens gebruiken wij nooit voor marketingdoeleinden.

Besluit u bepaalde gegevens niet te verstrekken? Of wilt u geen toestemming geven? Dan kan het zijn dat wij onze diensten niet of slechts deels kunnen verlenen. Mantelzorg Gooi & Vechtstreek informeert u in deze gevallen over de gevolgen.

Bewaartermijn

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek bewaart persoonsgegevens niet langer dan strikt nodig is, of wettelijk geregeld is, om de doelen te realiseren waarvoor de gegevens zijn verzameld. Wij hanteren de volgende bewaartermijnen:

 • intakeformulieren (algemene persoonsgegevens): zolang als naar de aard van dewerkzaamheden nodig is.
 • aanvraagformulieren (algemene en bijzondere persoonsgegevens): één jaar naafronding van de opdracht.
 • informatie verstrekt aan/correspondentie met zorgkantoor, zorgverzekeraar, zorg- endienstverleners, gemeente, SVB, CAK, CIZ of andere instanties binnen het kader van deopdracht: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig te hebben voor eenvervolgopdracht, kunnen wij deze termijn verlengen tot maximaal zeven jaar.
 • e-mailcorrespondentie met klant: één jaar. Als wij verwachten gegevens nodig tehebben voor een vervolgopdracht, kunnen wij deze termijn verlengen tot maximaalzeven jaar.

Op uw verzoek kunnen wij bovengenoemde termijn verkorten of verlengen.

 • algemene gegevens t.b.v. onze bedrijfsadministratie: zeven jaar

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek zorgt voor juiste toetsing en overeenkomsten met andere partijen voor een rechtmatige, behoorlijke en transparante gegevensverwerking. Met organisaties die uw gegevens verwerken in onze opdracht sluiten wij een verwerkersovereenkomst om te zorgen voor eenzelfde niveau van beveiliging en vertrouwelijkheid van gegevens.

Website en Cookies

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek maakt gebruik van cookies voor statistiek op basis van Google Analytics. Hiermee houden we bij hoe bezoekers onze website gebruiken en maken we statistische rapportages. Op deze manier kan de website nog beter worden afgestemd op de wensen van bezoekers. Daarnaast gebruiken wij Google Maps op onze contact en adressen pagina.

De website van Mantelzorg Gooi & Vechtstreek maakt alleen gebruik van anonieme cookies, dat wil zeggen cookies die niet te herleiden zijn naar een individuele websitebezoeker. Deze cookies mogen wij plaatsen zonder toestemming. In uw browser kunt u cookies verwijderen of uitschakelen. Hoe u dit doet, leest u bijvoorbeeld op de website van de Consumentenbond.

YouTube

Video’s op deze site worden getoond via YouTube. Youtube plaatst cookies om de kwaliteit van de YouTubevideo af te stemmen op de snelheid van uw internetverbinding en voor het bijhouden van het aantal bekeken video’s. Deze cookies slaan geen informatie op waarmee personen/computers kunnen worden geïdentificeerd. Lees de privacyverklaring van YouTube om te zien hoe YouTube gegevens verzamelt.

Nieuwsbrief

Wij bieden een nieuwsbrief waarmee wij mantelzorgers, vrijwilligers, professionals en andere geïnteresseerden informeren over nieuws op het gebied van mantelzorg,  vrijwilligerswerk en aanverwante zaken. Uw e-mailadres wordt alleen met uw expliciete toestemming toegevoegd aan de lijst van abonnees. De lijst abonnees wordt door Mantelzorg Gooi & Vechtstreek beheerd via de online dienst Mailcamp. Iedere nieuwsbrief bevat een link waarmee u zich kunt afmelden. Het abonneebestand van de nieuwsbrief wordt niet aan derden verstrekt.

Gebruik beeldmateriaal

Voor het gebruik van foto’s en  video’s voor de website of brochures e.d. vraagt Mantelzorg Gooi & Vechtstreek, altijd vooraf toestemming aan u.

Andere websites

Op deze website treft u links naar andere websites. Hoewel deze websites met zorg zijn geselecteerd, draagt Mantelzorg Gooi & Vechtstreek geen verantwoordelijkheid voor de omgang met uw persoonsgegevens door deze organisaties.

Beveiliging

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek beschermt de aan haar toevertrouwde gegevens met behulp van gebruikelijke technische en administratieve veiligheidsmaatregelen om het risico van verlies, misbruik, onbevoegde toegang, openbaarmaking en wijziging zo klein mogelijk te maken.

Uw rechten

U hebt het recht uw persoonsgegevens in te zien, op te vragen aan wie ze zijn doorgegeven en feitelijke onjuistheden te corrigeren of te verwijderen. Eerder gegeven toestemming voor het verwerken van gegevens of opvragen van gegevens bij derden, kunt u intrekken. Verzoeken kunt u schriftelijk of per e-mail melden.

Klachten

Als u een klacht heeft over de verwerking van uw persoonsgegevens, dan kunt u deze schriftelijk of per e-mail melden.

Aanpassen privacyverklaring

Mantelzorg Gooi & Vechtstreek heeft het recht om haar privacyverklaring aan te passen.

Wijzigingen publiceren wij op deze website.

 

Scroll to top